Lokal debatt Nsk

Låt korna fortsätt rapa och fisa

Låt korna vara i fred, kör mindre bil i stället.
Foto: Carl-Johan Bauler
Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

En ko släpper ut mellan 250 – 500 liter metan per dag i utandningsluften och från andra ändan. Metan är en växthusgas som har cirka 25 gånger starkare växthuseffekt än koldioxid, men metan bryts ner betydligt snabbare än koldioxid i atmosfären. En ko kan vara en lika stor orsak till klimatförändringar som en bil driven med fossila bränsle.

Därför lades det fram ett förslag i Danmark för tre år sedan att införa en skatt på cirka 2.000 danska kronor. per år på varje ko. Danska bönder argumenterade att skatten inte kommer att minska utsläppen för att korna kan inte hjälpa att de släpper ut så mycket metan. Skatten skulle bara göra det dyrare att vara kobonde i Danmark. Förslaget blev aldrig verklighet och det finns en rad alternativa åtgärder för att minska metan utsläpp, bland annat att fånga in och ta till vara den som biogas eller att mata kor med rapsfrö, vitlök och tång. Konsumenter kan också minska sin konsumtion av biff och mjölkprodukter.

Det förslag som vi i Klimatsvaret vill införa för att hejda växthusgaser har ingenting med kor att göra, utan det handlar om oss som kör bil. Vi människor är mycket intelligentare än kor och vi kan ändra våra utsläpp. Det är vi människor som genom våra körvanor, resor och transporter släpper ut ungefär 30 procent av all koldioxid i EU varav 72 procent kommer från vägtransporter.

Vårt förslag heter Avgift och Utdelning. Genom att sätta ett stadigt stigande pris på alla fordonsbränslen som släpper ut koldioxid, kommer vi människor att vara mer benägna att minska våra utsläpp. Eftersom bränslepriset kommer att stiga år för år, kommer transportsektorn att effektiviseras, till exempel genom samåkning och val av bränslesnåla och utsläppsfria fordon. Målet är att ha noll utsläpp från klimatskadliga bränslen om 10 år och det är fullt möjligt. Inga krångliga bonus/malus system behövs.

Det som gör Avgift och Utdelning förslaget genialt jämfört med en vanlig bränsleskatt är att hela avgiften som samlas in delas ut i lika delar till alla medborgare varje månad med extra stöd till barnfamiljer, landsbygd och glesbygd. Den som inte orsakar mer än genomsnittsutsläpp av koldioxid från drivmedel belönas då med ett överskott. Något som gör oss mer angelägna att ställa om och fatta rätt beslut för att minska vår klimatpåverkan.

Ett sådant system är rättvist eftersom de som förorenar får betala – precis som det var tänkt att danska bönder skulle betala en avgift på sina kor. Men korna kommer att rapa och fisa lika mycket för det! Däremot är vi människor klokare än kor förhoppningsvis. Vi kan minska våra utsläpp genom att köra klokare.

Klimatsvaret har jobbat sedan 2013 för att vårt förslag om Avgift och Utdelning ska klubbas igenom i Sveriges Riksdag. Vi hoppas att kloka politiker från olika partier tar tag i förslaget och arbetar vidare med det utan någon kohandel.

Peter Goddard, Klimatsvaret

Lokal debatt Nsk

Kompetens och säkerhet hör ihop

Barnmorskans dag, onsdagen den femte maj.
Foto: Åserud
Foto: Lise
Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning. Vårdförbundets barnmorskor bjuder in region Skåne till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation.

Barnmorskors kompetens är central för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och Socialstyrelsen. När ska Region Skåne ta till sig av kunskapen i dessa rapporter och prioritera arbetet med att kunna bemanna vården med rätt kompetens på rätt plats? Region Skåne bör också dra lärdom av Region Västerbotten som i Umeå tappat mer än en fjärdedel av BB- och förlossningsvårdens barnmorskor. Idag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka. Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, som måste läggas på rätt saker här i Skåne:

• En barnmorska – en förlossning. Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget

• Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna

• Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor

• Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter

• Barnmorskor bör få 30 procent högre livslön utifrån sin långa akademiska utbildning och ansvar

Hur tänker Region Skåne säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor? Det är en viktig pågående diskussion och vi vill ha en dialog med regionen om våren/sommarens bemanningssituation. Vi vill givetvis också ha en långsiktig dialog med regionen om ovan punkter för att vi ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Malin Tillgren avdelningsordförande, avdelning Skåne

Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorskor och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Titti Lundquist, leg barnmorska och Huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Ystads lasarett

Lokal debatt Nsk

Snälla, använd tekniken!

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Sitter i ett väntrum när mobilen brummar och i ren leda besvarar jag samtalet, något som jag inte hade gjort normalt eftersom det i displayen stod ”Hemligt nummer” som dessutom appen 180 varnade för.

Nu visade det sig vara ett samtal, som jag väntat på, från en läkare.

Under normala omständigheter så hade jag dissat det här samtalet och på så sätt missat informationen jag behövde!

Jag inser att det av olika skäl inte är lämpligt att visa uppringande nummer men det måste i rimlighetens namn finnas enkla tekniska lösningar som innebär att det i mobilens display visas ”Region Skåne”, alternativt ”CSK”, alternativt ”Sjukhuset Hässleholm”. Vårdcentralen Solbrinken visas alltid i displayen!

Ruth Brunner

Lokal debatt Nsk

Okunniga eller bara barnsligt tjurskalliga?

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Det kan man undra när man läser läser Ronny Larssons insändare. Att förneka de pågående klimatförändringarna bygger endast på några få som inte kan ges någon relevans. En överväldigande majoritet av forskarna har i stort samstämmiga resultat. När Ronny Larsson hänvisar till gångna vinter handlar det om väder, inte en långsiktig klimatförändring som pågått under en längre tid. Vintern var inte exceptionellt kall, men något längre än under senare år. Att dra några långtgående slutsatser är inte rationellt. Samstämmiga observationer under senare år är att jordens medeltemperatur har ökat. En i högre grad av smältande isar och glaciärer kan var och en konstatera utan några vetenskapliga belägg. Nyligen hade man i Norge en "minnesstund" över en svunnen glaciär. Tilläggas kan den permafrost som tinar och avger den ännu potentare gasen metan.

Ett varmare och framför allt surare hav har inte så många påpekat problemen med, men är precis lika allvarligt som en högre lufttemperatur. Mindre sura sjöar och vattendrag i vårt land har vi kalkat för att neutralisera, men hur det ska gå till att rent praktiskt kalka världshaven kan Ronny Larsson förklara för läsarna. Tre miljarder människor är i dag beroende av tillgången på fisk. När livsbetingelserna försvunnit för allt levande i haven och tillsammans med havsnivåhöjningen, kommer vår del av planeten att invaderas av klimatflyktingar. Tillkommande plastavfall som vi förser haven med, gör inte saken bättre.

Att sänka sig så lågt i en debatt att hänvisa till H.C. Andersens fabler och att förminska Greta till "Greta och den elaka häxan" är inte värdigt en seriös debatt. Greta hänvisar endast till den etablerade majoritet av forskare som konstaterat att det pågår en klimatförändring genom mänsklig påverkan.

Att varken jag eller Ulf Nilsson kan påverka Ronny Larsson eller ännu mindre Ernst Herslow är osannolikt, men att inte vidta några åtgärder för att förhindra att uppvärmningen går för långt, är det sämsta vi kan göra. Om det förhåller sig så som en majoritet av forskarna är eniga om, kan det vara för sent att backa bandet 2100. Att som de båda herrarna förespråkar, oförtrutet pumpa upp olja och gas samt gräva upp all den kol som finns i marken och förbränna det, kommer obönhörligt att leda till en katastrof för allt levande på planeten.

Jag uppmanar de båda herrarna att ta del av de länkar som Ulf Nilsson hänvisar till i Frilagt, under rubriken "Illa underbyggd argumentation". För övrigt kan jag bara beklaga att Kommunfullmäktige inte hade tillräckliga insikter och röstade för motionen om "klimatnödläge" som Dolores Öhman (MP) hade lagt.

Lars Nord

Fritänkare och outsider

Lokal debatt Nsk

Klagande fördröjer brandstationen

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Svar till Moderaternas insändare gällande brandstationen i Osby den 27/4.

Det är med förvåning vi läser Moderaternas insändare om brandstationen i Osby. Den 30 mars förra året ville vi besluta om att bygga en ny brandstation på Kälsvedsvägen i Osby, men Moderaterna valde då att yrka på återremiss vilket det också blev.

Ärendet om brandstationen kom då åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte den 22 april och sen behandlades ärendet på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 27 april förra året och då beslutade en majoritet att bygga en ny brandstation på Kälsvedsvägen.

Båda dessa beslut valde då Moderaterna, via Lars-Erik Svensson, att överklaga till förvaltningsrätten. Beslutet i kommunfullmäktige överklagades dessutom med inhibition, dvs verkställighetsförbud. Förvaltningsrätten meddelade dom den 8 juni och valde i båda fallen att avslå Moderaternas överklagande om att bygga en brandstation på Kälsvedsvägen. Dock valde då Moderaterna, via Lars-Erik Svensson, att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Den 31 juli svarar Kammarrätten att de inte meddelar prövningstillstånd, alltså står Förvaltningsrättens avgörande fast.

Dessa rättsprocesser har endast bidragit med en sak och det är att fördröja byggnationen av en ny brandstation med fyra månader från den 30 mars när vi kunde beslutat första gången till den 31 juli när Kammarrätten meddelade sin dom. Det är inte lätt att hålla tidplaner när förtroendevalda i kommunen överklagar demokratiskt fattade beslut, resultatet blev endast fördröjning av byggnationen.

Den 19 maj förväntas samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att påbörja upphandlingen av den projekterade brandstationen, vi hoppas att Moderaterna inte väljer att överklaga även detta beslut. Beslutet om att slutprojektera och upphandla ishallen i Osby tidigare i våras överklagades även det av Moderaterna, troligen kommer detta fördröja ishallsprojektet.

Gällande placering av den nya brandstationen så kommer den att byggas på Kälsvedsvägen mellan riksväg 15 och Marklundavägen. Brandstationen kommer då att ligga nära de båda stora riksvägarna där många olyckor sker och även nära Osby Glas ABs nybyggnation där flera deltidsbrandmän kommer att arbeta.

Vi delar Moderaternas uppfattning om att en ny brandstation fortast möjligt behöver byggas i Osby tätort, och vi hoppas att projektet inte blir mer försenat framöver!

Niklas Larsson (C) Kommunstyrelsens ordförande

Lotte Melin (C) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Lokal debatt Nsk

Lyft fram den svenska flaggan

Viktig med den svenska flaggan.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Noterar att Sverigedemokraterna på senaste kommunfullmäktige lämnade in en motion med ett angeläget budskap.

Förutom att migranter som har anlänt till Sverige ska upplysas om den traditionella svenska synen på respekt för individen så vill man även utsmycka utvalda objekt i kommunen med den svenska flaggan.

I en oikofobisk tid när nationalstaten tyvärr får stå tillbaka för globalismen är det viktigt att i det offentliga rummet påminna om vår nationalstat, dess historia och den mentalitet som skapat det samhälle vi lever i.

Jag tror att det för de flesta är viktigt att vara en del i en folkgemenskap och där finna trygghet och ett syfte med livet.

Nationen är enligt min uppfattning skapad just ur denna önskan och strävan och har erbjudit just folkgemenskap och i modern tid även ett folkhem.

Den globalistiska eran där nationalstaten blir slagpåse är en tragisk utveckling som, tror jag, skapar rotlöshet och dåligt mående på mer än ett sätt.

Att lyfta fram den svenska flaggan med sin färgsättning i det offentliga rummet är dessutom en fin påminnelse om tidigare generationer som blödde och svettades för vår skull.

Håkan Spångberg

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Nätcasino

Populära casino online spel

Nätcasino Ett casino är ett ställe som man besöker för att spela olika hasardspel och i finland har man exempel vis parhaat nettikasinot 2020 (dom bästa casino online 2020, på finska) som en av dom bästa mest populära online casino på marknaden.

Det finns många olika former av hasardspel men den gemensamma nämnaren med alla spel är att det alltid är slumpen som avgör om man vinner eller förlorar. I många andra spel beror vinst eller förlust på att man är en skicklig spelare men när man spelar ett hasardspel gäller det snarare att chansa och ha tur i spel än att man är en talangfull spelare.

Det vanligaste när man spelar olika casinospel är att man spelar för pengar och chansar man rätt och vinner så kan man då också vinna en hel del med pengar. Att spela casinospel är populärt världen över vilket innebär att det även är mycket populärt i Sverige, inte minst att spela casino online. Däremot har det inte alltid varit så utan att spela på casino är något som nyare än vad man många gånger kan tro. Det var nämligen inte förens 1992 som det blev klart att några casinon skulle få öppnas upp i Sverige.

I mitten på 90-talet i takt med att det blev allt vanligare för folk att ha internet hemma så blev det då också vanligt att spela casino online och intresset för casino online har inte direkt minskat sedan dess. I Sverige finns det ett stort utbud av olika casinospel online. Fördelarna med att det finns stor variation av olika casinospel är såklart många men när det finns mycket att välja på kan det också vara svårt att veta vilket spel som är de bästa ute på marknaden.

Det är svårt att ge ett konkret svar på vilket casinospel som är bäst eftersom det är en smaksak och det gäller att pröva sig fram för att hitta det spel som passar en själv bäst men däremot går det att svara på vilka spel som är populärast.

5 av de populäraste casinospelen

Casino War är ett kortspel som många tycker om att spela när de spelar på casino online. I Casino war så använder man sig av sex kortlekar och som spelare så spelar man alltid mot dealern. Det hela går ut på att man ska ha ett högre kort än vad dealern har för har man det så vinner man. Kortspelet är främst omtryckt för att reglerna är simpla och därför kommer det inte ta långt tid alls att lära sig hur man spelar.

BlackJack är ett annat mycket populärt kortspel som handlar om att man ska lyckas komma så nära 21 som det är möjligt. Det viktiga är att inte komma över 21 för gör man det så vinner dealern.

Slots är kanske det absolut populäraste casinospelet och det är inte svårt att förstå varför, för att det är så enkelt samtidigt som chansen till vinst är stor. Slots är en slags spelautomat. Det är ett hjul som snurrar och för att få vinst ska flera likadana symboler synas efter varandra.

Roulett är ett av de spelen som många nog tänker på när casino nämns och kanske är det just därför som så många väljer att spela roulett även online. Roulett går ut att man satsar på en färg (svart/rött), en siffra eller varför inte en kombination. Sedan sätts en kula i rullning. För vinst så måste kulan stanna på exempelvis den siffra som man har satsat på.

Poker är ett casinospel som kan spelas av de flesta och många spelar idag poker online. Det finns några olika varianter av poker (ex. Texas Hold’em) men det hela handlar om att satsa med pokermarker. Hur mycket man satsar baseras på hur höga kort man har på handen men det går också att bluffa.

Lokal debatt Nsk

Alliansen pressar den skånska psykiatrin

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

”Pandemin pressar psykiatrin i Skåne”, var rubriken på en debattartikel i Norra Skåne den 14 april, skriven av representanter för de styrande allianspartierna M, C, L och KD i Region Skåne. En bättre rubrik hade varit ”Alliansen pressar psykiatrin i Skåne”.

Ända sedan M, C, L och KD tog över makten i regionen har psykiatrin tvingats leva med ständiga sparkrav och underfinansiering. Det är en medveten politik som fördes långt innan pandemin slog till och som fått stora konsekvenser för både patienter och medarbetare.

Bara några månader efter valet 2018 klubbade Alliansen sin första budget, som innebar att psykiatrin tvingades spara runt 30 miljoner kronor. Samma sak förra året, då psykiatrinämnden tvingades hitta sparåtgärder på 82 miljoner kronor.

I år tillförs barn- och ungdomspsykiatrin inte ens tillräckligt med extraresurser för att täcka förra årets underskott.

Tror M, C, L och KD verkligen att de här besparingarna och den ständiga underfinansieringen inte får konsekvenser?

Alliansen vill gärna ge en bild av att de värnar psykiatrin. Men att ständigt göra omöjliga besparingar på en verksamhet är inte att prioritera densamma, vilka vackra ord Allianspartierna än väljer.

De som drabbas är barn, unga och vuxna som mår psykiskt dåligt eller har en psykiatrisk diagnos. Det är människor med ångest och depressioner. Det är barn som skadar sig själva men ändå inte får snabb hjälp. Det är förtvivlade föräldrar som tvingas se sina barn må sämre och sämre, mammor och pappor som berättar om barn som stannar hemma från skolan för att de inte får hjälp i tid. Det är ungdomar som diagnosticerats med ADHD och som sedan tvingas vänta i månader på att få behandling och medicinering. Det här är verkliga exempel på klagomål som kommit in till Region Skånes patientnämnd det senaste året.

”Barn- och ungdomspsykiatrin utmärker sig i klagomålen, främst gällande de långa väntetiderna, både för behandling eller besök och för neuropsykiatrisk utredning”, konstateras i den analys över klagomål som rör barn som patientnämnden nyligen skickade till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Trots det fortsätter Alliansen att vägra inse vad de ständiga sparkraven och underfinansieringen leder till. Istället för att ta problemen på allvar brukar kritiken mot besparingarna viftas bort.

Gång på gång har vi i Miljöpartiet påpekat det orimliga i att spara på psykiatrin när den psykiska ohälsan är så utbredd i samhället. Varje år kräver vi mer pengar till psykiatrin i vårt budgetförslag. MP vill se ett psykiatrilyft i Region Skåne, där satsningar på psykiatrin skapar bättre villkor och arbetsmiljö för medarbetarna och gör det lättare att rekrytera ny personal. Det skulle i sin tur hjälpa till att korta köerna. Men något intresse att rusta den offentliga psykiatrin har Alliansen tyvärr inte visat.

Så visst har M, C, L och KD rätt när de skriver att psykiatrin har en tuff tid framför sig. Men det beror inte bara på pandemin. Den politik som Alliansen bedriver har också en stor skuld i detta.

Fredrik Hanell (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Mätta Ivarsson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lokal debatt Nsk

Säkra rättstryggheten för kvinnor

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Resultatet av de övergrepp som uppmärksammades i metoo-uppropet får inte bli att utsatta kvinnor döms för förtal och utpekade män får medieutrymme - oemotsagda. Centerkvinnorna kräver en rad åtgärder för att slå vakt om kvinnors rättstrygghet.

Till följd av ett antal fall där våldtäktsmisstänkta män, som senare har friats från misstankarna, fått stor medial uppmärksamhet är det ofrånkomligt att fundera över vad som har hänt i vårt samhälle efter metoo-vågen. Faktum är att knappt en av fem anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Och det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria. Under 2020 ökade antalet våldtäktsdomar, men det är fortfarande bara 333 domar av 8 820 anmälda våldtäkter som leder till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, men så fungerar det inte i våldtäktsfall. Visserligen leder 90 procent av alla våldtäktsanmälningar till en förundersökning, men den läggs oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret är åtminstone bekant med gärningsmannen i drygt 70 procent av fallen.

I domstolarna saknas kunskap om sexualbrott och offers trovärdighet bedöms efter falska förutfattade meningar, trots att forskning visar att våldtäktsoffer agerar väldigt olika. Att våldtäkter inte bedöms och döms som det brott det faktiskt är, är motsatsen till den rättstrygghet en individ ska ha rätt till i ett fritt samhälle.

Jag, Ingrid Johansson, Glimåkra, var med och startade en kvinnojour i Osby -Östra Göinge tillsammans med ett antal Centerkvinnor och utökades sedan med andra aktiva kvinnor. Vi fick verkligen uppleva hur jobbigt många kvinnor hade det. De flesta var helt kontrollerade av mannen. Flera misshandlades och en blev dödad (Broby). Vi gjorde allt vad vi kunde men kände oss ofta maktlösa. Hoten från männen gjorde kvinnorna rädda och otrygga. I vår kommuner var det svårt att hålla sig gömd. Det var för nära. Efter 10 år upphörde vi och en tid därefter kom Fridas Kvinnojour i Hässleholm igång igen efter att den varit nerlagd. Kvinnojourerna är så viktiga men de kan inte göra allt. Det krävs mer nu!

Centerkvinnorna kräver rejäla krafttag för att driva igenom ett paradigmskifte som på allvar slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, sin rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet. Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

• Utbilda personer som hanterar sexualbrott. Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare.

Inför en obligatorisk utbildning om sexualbrott för de personer som arbetar med förundersökningar och rättsprocessen.

• Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion. Kunskapen om metoderna att arbeta med och att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.

• Förhör alla misstänkta gärningsmän. Vid samtliga fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkt gärningsmannen förhöras.

• Inrätta en sexualbrottsdomstol. Samla sakkunskap och resurser som finns på området i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol.

För att stärka kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors frihet måste rättsväsendet förändras – nu.

Sofia Jarl

förbundsordförande Centerkvinnorna

Ingrid Johansson

Ordförande i Glimåkra-Broby Centerkvinnor Centerkvinnor

Lokal debatt Nsk

Stopp för våldet nu!

Lokal debatt Nsk
Lokal debatt Nsk

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

PREMIUM

Senaste tiden har det varit mycket artiklar och reportage om mäns våld mot kvinnor.

Som man förfasas man över dessa händelser och övergrepp som tydligen sker i allt för många hem. Vad är det som får en man att misshandla sin kvinna, ofta framför sina barn?

Vad driver en man att mörda sin sambo, fru eller fästmö?

Vad är det som gått fel? Är det strukturella problem? Har vi en generation sjuka individer? Är vi andra i samhället för fega på att reagera och agera när vi misstänker övergrepp!?

För slappa lagar? Många saker far runt i mitt huvud på vad som kanske borde gjorts eller bör göras. Vad förväntas av mig som man?

Har jag något ansvar för vad andra män gör? Har jag underblåst en machokultur omedvetet? Har jag sått frön av hat och våld hos mina barn? Har jag protesterat tillräckligt högljutt?!

Vet ej och saknar svar men vet att mäns våld mot kvinnor i alla former, psykiskt och fysiskt måste få ett slut!

Det räcker nu!

En uppmaning till alla män därute, ta avstånd! Reagera! Skriv eller säg det räcker nu!

Vid alla tillfällen skrik ut det räcker nu!

Det räcker nu!

Anders Wallentheim

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL